אישור ניהול תקין לשנת 2016

פרוטוקול אסיפת חברים 30 באוקטובר 2015

דו״חות כספיים 2014

אישור ניהול תקין לשנת 2015

פרוטוקול אסיפת חברים 17 בספטמבר 2014

דו״ח ענייני פעולות תרבות ואיגודים מקצועיים 2014

דו״חות כספיים 2013

פרוטוקול אסיפת חברים 24 באוקטובר 2013

דין וחשבון מילולי לשנת 2013

דו״חות כספיים 2012

פרוטקול אסיפת חברים 12 בספטמבר 2012

דו״חות כספיים 2011

אסיפת חברים כללית ובחירות לועד העמותה ולוועדת ביקורת 4 באוקטובר 2011

ניהול תקין 2011

דו״חות כספיים 2010

פרוטוקול אסיפת חברים 2010

תעודה לשינוי שם של עמותה

דו״חות כספיים 2009

פרוטוקול אסיפה כללית 11 בדצמבר 2009

אימפקט – ארגון מקצועי של האמנים הפלסטיים – דו״חות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008

פרוטוקול אסיפה כללית – בחירות לועד העמותה ולוועדת ביקורת 5 באוגוסט 2008