מכתב לאוצרי ומנכ"לי המוזיאונים + הצעה לחוזה מוסכם

 

                                                                                      11 במרץ 2010

 לכבוד:   מנכ"ל המוזיאון

             אוצר ראשי

  הנדון: הזמנה לדיאלוג בנושא חוזים

  שלום רב,

איגוד האמנים הפלסטיים מבקש את שיתוף הפעולה שלכם ביצירת הסכם, שיסדיר את המחויבות ההדדית בין האמן למוזיאון. זהו חלק ממהלך נרחב שמטרתו להביא לשינוי בדרך בה המדינה, מוסדותיה ואזרחיה תופשים את מקומה של האמנות הפלסטית בתרבות הישראלית. מטרתנו הינה קידום היצירה והצריכה התרבותית של האמנות, תוך שמירה על תנאי יצירה ועבודה הולמים לאמנים. האיגוד שולח בימים אלה הצעות להסכמים מומלצים למוזיאונים, גלריות מסחריות, גופים מוניציפאליים וגופים מסחריים, מתוך מטרה לקיים דיאלוג ודיון בו הצדדים יוכלו לשקף את צרכיהם. פעולות אלה נעשות לצד קידום ומימוש חזון האיגוד אותו ניתן למצוא באתר שלנו:

  http://igud-omanim.org/

 אנו מאמינים שמיסוד מערכת היחסים של המוזיאונים עם האמנים הינה שלב הכרחי בהתמקצעות של התחום. עריכת ההסכם לוותה בתחקיר מקיף של חוזים המקובלים בעולם, תוך עיבוד שיתאים לתנאים הספציפיים שנוגעים למציאות הישראלית.

  האיגוד קורא לך לקחת חלק במהלך ולשלוח הערות והארות להסכם המוצע, זאת עד תאריך 21 במרץ 2010.  לאחר קבלת ההערות ועיבודן, נשקול קיום של כנס בנושא ו/או קיום שולחן עגול.

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה, ומאמינים שהמהלך יטיב עם כל השחקנים בשדה.

 את הערותיכם אתם מוזמנים לשלוח למייל האיגוד: igud.a.p@gmail.com

                                                                         בברכה,

                                                          ועד איגוד האמנים הפלסטיים

  מכתב זה נשלח לכל מנכ"ל/ית ואוצר/ת ראשי/ת של המוזיאונים לאמנות בארץ.   

הסכם

 בין אמן למוזיאון

 שנערך ונחתם ב                                    

 בין: מזיאון תל אביב \ ישראל\ עין הוד וכד'

 (להלן – "המוזיאון")

 מצד אחד

 לבין:

 האמן

 מצד שני

 הואיל:              והצדדים סיכמו אודות פתיחת תערוכה בשם ….. שתפתח ביום……                                                (להלן – "התערוכה");

 והואיל:             והאמן עוסק, בין היתר בתחום הציור \ רישום \ פיסול \ צילום \ תערוכה ;

 והואיל:             והצדדים מעוניינים כי האמן יציג את עבודותיו במוזיאון בהתאם לרשימת העבודות המפורטת בנספח א' להסכם זה  ו\או כפי שיוסכם בין הצדדים (להלן:"העבודות" ו/או "היצירות") – ויספקן למוזיאון לשם הצגתן בתערוכה;

 והואיל:             והאמן מצהיר כי היא בעל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולת המקצועית לביצוע                העבודות ואספקתן למוזיאון;         

 והואיל:             והאמן מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית למתן השירותים המפורטים בהסכם זה להלן, וזאת הן מבחינת התקשרויותיו הקודמות ו/או הקיימות כיום, והן מבחינת ניגודי העניינים בין עיסוקיו האחרים הקיימים ו/או העתידיים ובין התחייבויותיו כלפי המוזיאון על פי הסכם זה;       

לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:-

 כללי

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 1.  

  2.       כותרות הסעיפים ניתנו לשם נוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.

  מהות ההתקשרות

  3.       האמן מתחייב ליצור ולספק למוזיאון את העבודות – הכל כמפורט בהסכם זה להלן, והכל כנגד תקציב התערוכה אשר המוזיאון יעמיד לרשותו, כמפורט להלן.

  התחייבות האמן

  4.       האמן מתחייב בזה כלפי המוזיאון להציב במוזיאון את העבודות באמצעות אוצר התערוכה, וכפי שיתואם ביניהם במהלך העבודה על התערוכה.

  5.       כן מתחייב האמן לפעול כמפורט להלן :

  א.   להדריך את כל הגורמים הפנים-מוזיאליים הקשורים להקמת התערוכה.

  ב.   לתאם די זמן מראש את ביצוע השלבים השונים של הכנת התערוכה.

  ג.    האמן מתחייב למלא את התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

  6.       א. ליצור לפחות חלק מן העבודות עד ליום ….

        ב. להשלים את ביצוע כל העבודות המפורטות בנספח א עד ליום ….

   7.       מועד פתיחת התערוכה הינו …., מועד זה לא יוקדם אלא אם כן יסכימו על כך שני הצדדים בכתב. מועד סגירת התערוכה הינו ….

   8.       במידה שמועד פתיחת התערוכה ידחה ע"י מי מהצדדים מסיבות שבשליטתו, ישלם אותו צד לצד השני סך של 2,000$ ארה"ב בגין כל חודש של דחייה בפתיחת התערוכה.

  התחייבות המוזיאון

   9.       נציגי המוזיאון לצורך הסכם זה הינם …

   10.   המוזיאון מתחייב לעמוד בלוח זמני התשלומים עפ"י הסכם זה.

   11.   המוזיאון ישתף פעולה עם האמן ויסייע בידו, ככל הניתן, על מנת שיוכל למלא את התחייבויותיו, כאמור בהסכם זה.

   12.   המוזיאון יעמיד למכירה את ספרו של האמן/ הקטלוג … בזמן התערוכה ולכל אורכה. כל ההכנסות ממכירת הספרים במלואן יועברו ישירות לאמן, למעט עמלה בסך … לחנות המוזיאון \ למוזיאון.

   13.   חלל אתר התערוכה יהיה פנוי למלאכת ההקמה לתקופה של לפחות … לפני מועד הפתיחה.

   תקציב הפקת התערוכה

   14.   תקציב התערוכה, לרבות הסכומים שישלם המוזיאון בגין הפקת ספר התערוכה/ קטלוג והוצאות אחרות ינוהל באופן שקוף בין הצדדים ע"י הצגת קבלות עפ"י דרישת מי מהצדדים.

   15.   התקציב הכולל של התערוכה עומד ע"ס ….. , וזאת נכון ליום חתימת הסכם זה. התקציב מתחלק באופן הבא:

   א.         סך ……. – בגין הוצאות המוזיאון בהפקת התערוכה. יובהר כי סכום זה יכלול סך …… ₪ אשר יושקעו בשיווק התערוכה ופרסומה על ידי המוזיאון, וכן הוא כולל את הוצאות ערב פתיחת התערוכה, אשר יכלול כיבוד כמקובל.

         ב.         סך…. – עבור עיצוב והפקת ספר (קטלוג) עבור התערוכה.

   ג.          סך…. יועברו לידי האמן מהמוזיאון כתשלום עבור יצירת התערוכה (סך מינימאלי של 10% מהתקציב הכולל של התערוכה ((artist fee.

   ד.         בנוסף, יועבר לידי האמן סך …. וזאת עבור מימון הפקת העבודות.

   הסכומים האמורים בסעיף ג'-ד' לעיל יועברו לאמן במועדים ובתשלומים כדלקמן:

                     1. במעמד חתימת הסכם זה – סך של ….

                     2. ביום … סך …

         ה.         מובהר כי האמן לא יישא בעלויות הובלה ופירוק התערוכה, אשר ישולמו ע"י                                  המוזיאון.

   16.   הסכומים הנקובים בהסכם זה כוללים את כל התחייבויות הצדדים, והינם מוסכמים וסופיים, ואינם ניתנים לשינוי, אלא אם כן נאמר בו במפורש אחרת.

   17.   ביצוע כל תשלום מותנה בכך שהאמן יגיש למוזיאון חשבונית מס/ קבלה/ פטור ממס לפחות 15 (חמישה עשר) יום לפני המועד המיועד לתשלום, כל תשלום יהיה כפוף לאישור אוצר התערוכה בהתאם לסיכום מראש.

   18.   המוזיאון ינכה במקור מהתשלומים לאמן כל סכום שיהיה חייב בניכוי כדין, או לפי אישור פקיד השומה שיומצא לו ע"י האמן.

   חשיבות העמידה בלוחות הזמנים

   19.   האמן מצהיר בזה, כי ידוע לו שהעבודות נועדו להיות מוצגות בתערוכה, אשר תפתח ביום …, וכי הגשתן למוזיאון בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה חיונית לפתיחת התערוכה במועד. האמן מצהיר כי ידוע לו שכל עיכוב או שיבוש ביצירת והגשת העבודות למוזיאון, עלול לגרום למוזיאון נזקים ישרים ועקיפים, ולפיכך הוא מתחייב כאמור בסעיף 5 דלעיל.

  אחריות מקצועית

   20.   האמן מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב העבודות, להגשתן במועד, לתקינות החומרים שיוגשו למוזיאון, ולכל הקשור לביצוע התחייבויותיו  על פי הסכם זה.

   אי תחולת יחסי עובד מעביד

  21.   האמן מצהיר בזאת כי הוא קבלן עצמאי אשר אינו משתלב ולא ישתלב בכל מקרה במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם המוזיאון, ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום עדות על יחסי עובד מעביד כלשהם עם המוזיאון, ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום עדות על יחסי עובד מעביד בין המוזיאון לבין האמן או יצירתם.

   22.   האמן ישלם בעצמו את תשלומי מס ההכנסה (למעט ניכוי במקור אם יהיה) והביטוח הלאומי וכל מס ו/או תשלום שיגיעו ממנה עקב ביצוע ההתחייבויות ו/או עקב ההכנסות הנובעות מהן.

   זכויות יוצרים וזכויות קנייניות

   23.   מוסכם בין הצדדים כי כל רעיון, או חפץ שיצור האמן במסגרת העבודה על התערוכה, או זכות שתיווצר בעקבות העבודה על התערוכה, לרבות התערוכה על כל חלקיה שייכות בלעדית לאמן ואולם מוסכם כי לצורך העניינים הקשורים לתערוכה ועבור פרסומיו של המוזיאון, המוזיאון רשאי לצלם, להסריט, לשדר בטלוויזיה ולצלם בוידיאו את התערוכה, למטרות תיעוד, דו"ח מצב, מחקר, חינוך, פרסום, לצרכי קטלוג ולצורך חומר מודפס אחר (להלן:"הפרסום"), בכפוף לקבלת אישור האמן בכתב. בכל פרסום כאמור יעמוד המוזיאון בכל דרישות הדין לרבות שמירה על זכויותיו המוסריות של האמן בכל פרסום מכל סוג.

   המחאת זכויות

   24.      לא יהיה כל תוקף להמחאה וגם/או להסבה של איזה מזכויותיו וגם/או התחייבותיו של האמן על פי הסכם זה וגם/או בעקבותיו – אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת במוזיאון.

   שמירת סודיות

   25. האמן והמוזיאון מתחייבים בזה לשמור על סודיות מלאה בכל הקשור לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובכל הקשור למידע שהגיע ו/או יגיע לידיעתו עקב ו/או בקשר התחייבויותיו על פי הסכם זה.

   הפסקת ההסכם וסכסוכים

   26.      חילוקי דעות וסכסוכים בקשר להסכם זה, אם יהיו כאלה, יובאו להכרעת בורר – הבורר יהיה בעל השכלה משפטית מחד ובעל זיקה כלשהי לאמנות מאידך. הבורר יערוך ישיבה מקדמית בתוך 10 ימים מיום הפניה אליו ויתן הכרעתו לא יאוחר מאשר 30 ימים מיום הפניה הראשונים אליו. הבורר יהא כפוף לדין המהותי וינמק את פסק הבוררות, אולם לא יהא חייב בסדרי דין וראיות.  סעיף זה יהווה שטר בוררות לכל דבר ועניין ויחייב את הצדדים לפי כל דין.

   ביטוח:

   27.   המוזיאון יבטח את היצירות בערכן הריאלי (כלומר לפי שווי שוק של מכירת העבודה) ויגן עליהן כמיטב יכולתו. בנוסף, המוזיאון ידאג לביטוח הובלת העבודות אל המוזיאון ובחזרה אל האמן, וישא באחריות לכל נזק או אבדן מרגע קבלת העבודות לחזקתו ועד לרגע קבלתן ע"י האמן לאחר סיום התערוכה.

  28.   למען הסר ספק יובהר כי כל פעולה שיש לבצע בקשר עם ביטוח העבודות ו\או פיצוי בגין פגם ו\או תביעה מכל סוג יבוצעו על ידי המוזיאון ועל חשבונו, ובלבד שנזק כאמור נגרם החל ברגע קבלת העבודות על ידי המוזיאון לחזקתו לשם הובלתן לתערוכה ועד לרגע השבתן לחזקת האמן לאחר סיום התערוכה.

   שונות

   29.   הסכם זה ממצה את שהוסכם בין הצדדים. כל מו"מ וכל סיכומים בין הצדדים ומי מקרב הפועלים בשמם עובר לחתימתו של הסכם זה – אין ולא יהיה להם כל תוקף. לכל שינוי בהסכם לא יהא תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.

   30.   כל ויתור על איזו התחייבות שעל פי הסכם זה – אין ולא יהיה להם תוקף אלא אם ניתנה עליהם הודעה מפורשת בכתב ובחתימת הצד המוותר.

   31.   ויתר צד למשנהו על איזו מהתחייבויותיו שע"פ הסכם זה – לא יחשב הדבר כראיה ולא יסיקו ממנו כוונה לויתור על התחייבויות דומות וגם/או אחרות כנובע מהוראות הסכם זה.

   32.   כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו עפ"י כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען בתוך 3 ימים לאחר דיוורה, ובאם נמסרה באמצעות הפקסימיליה או ביד – בתוך יום עבודה אחד מעת מסירתה.

   ולראיה באו הצדדים על החתום:

  _____________                                                                            _____________          האמן                                                                                              המוזיאון

  כל הסכומים הנקובים בהסכם זה כוללים מ.ע.מ

   ההסכם נערך ע"י איגוד האמנים הפלסטיים בישראל בשיתוף היועץ המשפטי של האיגוד,  עו"ד גיא אבידן

נוסח הסכם זכויות היוצרים של מוזיאון תל אביב ישונה בעקבות פניית האיגוד
פורסמה הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" למבחני התמיכה במוסדות בתחום האמנות הפלסטית
הצלחה להסכם המחודש עם הוועד למלחמה באיידס
איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!