פניה לגלריות המסחריות + הצעה להסכם

                                                                                    11 במרץ 2010

 לכבוד: מנהל/ת בעלים של גלריה

 הנדון: הזמנה לדיאלוג בנושא חוזים

 שלום רב,

איגוד האמנים הפלסטיים מבקש את שיתוף הפעולה שלכם ביצירת הסכם, שיסדיר את המחויבות ההדדית בין האמן לגלריה. זהו חלק ממהלך נרחב שמטרתו להביא לשינוי בדרך בה המדינה, מוסדותיה ואזרחיה תופשים את מקומה של האמנות הפלסטית בתרבות הישראלית. מטרתנו הינה קידום היצירה והצריכה התרבותית של האמנות, תוך שמירה על תנאי יצירה ועבודה הולמים לאמנים. האיגוד שולח בימים אלה הצעות להסכמים מומלצים למוזיאונים, גלריות מסחריות, גופים מוניציפאליים וגופים מסחריים, מתוך מטרה לקיים דיאלוג ודיון בו הצדדים יוכלו לשקף את צרכיהם. פעולות אלה נעשות לצד קידום ומימוש חזון האיגוד אותו ניתן למצוא באתר שלנו:

 http://igud-omanim.org/

אנו מאמינים שמיסוד מערכת היחסים של גלריות עם האמנים הינה שלב הכרחי בהתמקצעות של התחום. עריכת ההסכם המוצע לוותה בתחקיר מקיף של חוזים המקובלים בעולם, תוך עיבוד שיתאים לתנאים הספציפיים שנוגעים למציאות הישראלית.

 האיגוד קורא לך לקחת חלק במהלך ולשלוח הערות והארות להסכם המוצע, זאת עד תאריך 21 במרץ 2010.  לאחר קבלת ההערות ועיבודן, נשקול קיום של כנס בנושא ו/או קיום שולחן עגול.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה, ומאמינים שהמהלך יטיב עם האמנים והגלריות ויצור סטנדרט ממנו אפשר יהיה לגזור הסכמים פרטניים המותאמים לכל גלריה.

את הערותיכם אתם מוזמנים לשלוח למייל האיגוד: igud.a.p@gmail.com

                                                                         בברכה,

                                                                        ועד איגוד האמנים הפלסטיים

  מכתב זה נשלח לכל הגלריות הפועלות בארץ.

הסכם ייצוג בין אמן לגלריה

                                                 אשר נחתם ביום                       

בין        האמן .. ת.ז. ..   מרח'   (להלן:"האמן)

 לבין      גלריה ח.פ. \ ע.מ. \ ת.ז.  מרח' (להלן:הגלריה")

 הואיל               והאמן הוא אמן מקצועי היוצר עבודות אמנות שונות, לרבות פסלים, רישומים, ציורים, מיצבים, צילומים, סרטי וידאו ארט, ועבודות נוספות אחרות (להלן:"היצירות" "או "עבודות האמנות" או "העבודות");

 והואיל              והגלריה עוסקת ומתמחה בייצוג אמנים, הצגת תערוכות אמנות ומכירת יצירות אמנות;

 והואיל              והאמן והגלריה חפצים להסדיר את היחסים ביניהם בכתב ;

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי:

 1.                   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 2.                   כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא יהוו מקור לפרשנות כלשהי.

 תקופת ההסכם:

 3.                   הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

 הייצוג:

 4.                   האמן מקנה בזאת לגלריה בלעדיות מוחלטת למכירת היצירות בישראל וממנה אותה להיות סוכנת המכירות היחידה והאקסלוסיבית שלו בישראל.

              4.1.       לפיכך, הגלריה תהא נציגתו הבלעדית בישראל של האמן לעניין שיווק היצירות, קידום מכירותיהן ומכירתן, לרבות לאספני אמנות, למוזאונים ולרוכשים אחרים בישראל (להלן:"הרוכשים").

              4.2.       האמן לא ירשה, בשום צורה ואופן לאף גורם אחר בישראל, העוסק בצורה מקצועית במכירת יצירות אמנות, להתקשר עימו בהסכם למכירת יצירותיו, אלא אם כן יקבל לכך אישור מפורש בכתב מהגלריה.

 5.                   העבודות יוחזקו על ידי הגלריה, כאמור להלן, בהסכם קונסגנציה עם האמן; קרי, העבודות יוחזקו על ידי הגלריה בנאמנות במחסניה עבור האמן, והבעלות וכל הזכויות הקנייניות בעבודות תהיינה של האמן עד למועד קבלת התמורה בגין מכירתן על ידי הגלריה.

              5.1.       הגלריה תאחסן את כל היצירות הנמצאות ברשותה במחסניה ותשמור עליהן בתנאים הטובים ביותר האפשריים.

              5.2.       הגלריה תשא באחריות לכל נזק או אבדן של העבודות מרגע קבלתן  מהאמן ועד לרגע החזרתן אל האמן.

              5.3.       הגלריה תבטח את היצירות ותגן עליהן כמיטב יכולתה. בנוסף, הגלריה תדאג לביטוח משלוח העבודות אל הרוכש ותשא באחריות לכל נזק או אבדן עד לרגע קבלתן ע"י הרוכש.

              5.4.       במידה שהגלריה תחפוץ להעביר לאיחסון איזו מיצירות האמן למקום שאינו בתחומי הגלריה, תדרש לקבל לכך אישור מאת האמן.

              5.5.       מקרה של אבדן או נזק שבאחריות הגלריה כאמור בסע' 5.2 לעיל, ואשר אינו בר תיקון, יזכה את האמן בחלקו בתמורה שהיתה מתקבלת אילו נמכרה היצירה ובנוסף בחלקו בהוצאות ההפקה (כהגדרתן להלן).

              5.6.       כל תיקון ו/או רסטורציה ו/או שינוי ו/או כל פעולה שהיא אשר תעשינה בעבודות האמנות ע"י הגלריה יעשו אך ורק לאחר קבלת אישור לביצוע פעולה זו מהאמן, ובהשגחתו. תנאי זה יחול גם על רוכשי העבודות בשינויים המחוייבים.

מחיר היצירות, והתמורה שתתקבל בגינן:

 6.                   האמן יקבע את מחיר העבודות. זאת, לאחר שישמע  את חוות דעתה המקצועית של הגלריה אודות המחיר הראוי.

              6.1.       מחיר העבודות יקבע בדולר ארה"ב (לא כולל מע"מ).

              6.2.       האחריות לקבל את התמורה מהרוכש, ולהעביר לידי האמן את חלקו בתמורה ואת עלות הפקת העבודה, תהא על הגלריה.

              6.3.       מייד עם מכירתה של יצירה תודיע הגלריה לאמן בדואר אלקטרוני אודות המכירה.
הגלריה תעביר את התמורה אל האמן מייד לאחר קבלתה מהרוכש. התמורה תועבר לאמן בש"ח או במטבע אחר בהתאם לשערי המטבעות כפי שהיו בעת העברת התמורה לגלריה מאת הרוכש לגלריה.

 7.                   מכירת יצירה באשראי ו/או בתשלומים ו\או באמצעות הסדרים שאינם תשלום כספי תעשה בכפוף לקבלת אישור מהאמן בכתב לתנאי תשלום אלה.

 8.                   הגלריה אינה מורשית להתקשר בהסכם כלשהו המעביר לידי מאן דהוא יצירה של האמן אלא בשווה ערך כספי, אל אם כן סוכם אחרת בכתב בין הצדדים.

 9.                   התמורה הכספית המתקבלת ממכירת יצירה כלשהי של האמן תתחלק כדלקמן:

              9.1.       מסך התמורה המתקבלת בגין מכירת כל יצירה (כולל מע"מ) תופחת "עלות הפקת היצירה" (כולל מע"מ) (כהגדרתה להלן).

              9.2.       מההפרש שיתקבל לאחר ההפחתה דלעיל תגבה הגלריה עמלה בת 50%  (להלן:"העמלה" או "עמלת מכירה").

              9.3.       לאחר גביית העמלה תעביר הגלריה את יתרת התמורה לאמן.

              9.4.       במקרה של התקשרות חד פעמית תגבה הגלריה עמלה בת 30%.

              9.5.       חלוקה זו תודגם להלן:  אם התמורה שהתקבלה בגין מכירת יצירה ע"י הגלריה היא בת  1000$ (לא כולל מע"מ) ועלות הפקת היצירה היתה 150$ (לא כולל מע"מ), תקבל הגלריה עמלה בת 425$ (לא כולל מע"מ), ויתרת התמורה, בסך של 425$ (לא כולל מע"מ) תועבר לאמן.

10.                 למרות כל האמור לעיל, תהא לאמן הזכות למכור את יצירותיו בעצמו ללא מעורבות הגלריה במכירה. במקרה כזה  האמן יודיע לגלריה שביצע מכירה של יצירה, ובגין מכירה כאמור הגלריה תקבל עמלה השווה לסך של 30% מהתמורה לאחר הפחתת עלות הפקת היצירה (כהגדרתה להלן).

11.                 יובהר, כי הבעלות ביצירות האמנות תשאר כולה של האמן עד לקבלת מלוא התשלום תמורתן.

 הנחות:

12.                 לגלריה תהא זכות מוחלטת ליתן הנחה בת 5% ממחיר היצירה מבלי לשתף בכך את האמן. במקרה של מכירה למוזיאון ו/או לגופים ציבוריים תהא לגלריה זכות כאמור ליתן הנחה בת 10%.

            12.1.     במידה שהגלריה חפצה ליתן הנחה גדולה יותר מזו הקבועה בסע' 12 לעיל, תדרש לקבל את אישורו של האמן לגובה ההנחה.

            12.2.     במידה שניתנה על ידי הגלריה הנחה העולה על 5% ממחיר היצירה מבלי לקבל את אישורו של האמן תקוזז הנחה זו מהעמלה המשולמת לגלריה.

            12.3.     בכל מקרה, לא תמכר יצירה של האמן בשיעור הנחה הגדול מ- 25%, אף אם בדעת הגלריה לקזז הנחה זו מעמלת המכירה- אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים.

הוצאות:

13.                 במונח "הוצאות הפקה" בהסכם זה תכלל כל הוצאה אשר הוצאה באופן ישיר לשם יצירת עבודה ו/או אשר סייעה באופן ישיר ליצירתה ואשר שולמה ע"י האמן או ע"י הגלריה, בהתאם לתנאי שיפורטו להלן  :

            13.1.     הוצאות בגין עלות חומרים בסיסיים : עץ \ אבן\ ברונזה (במקרים של פיסול) מיכשור מיוחד (כגון מיכשור אלקטרוני במקרה של אינסטליישן עם וידאו למשל), הוצאות מיסגור ופיתוח במקרה של תמונות סטילס) הוצאות בגין צלם \מפיק \ אנשי סט והוצאות פוסט פרודקשן (במקרה של וידאו ארט).

            13.2.     במקרים של הוצאות חריגות ובלתי שגרתיות לעבודתו של האמן, אשר לא נכללו לעיל, הכללתן כהוצאות הפקה תהיה בהסכמה בין הגלריה לאמן.

            13.3.     למען הסר ספק יובהר כי זמן העבודה של הגלריה ו/או של האמן לא יראה כהוצאות הפקה.

            13.4.     כן יובהר, כי הוצאות ההפקה לא יעלו על סך של 25% ממחיר היצירה. במידה שהוצאות ההפקה עלו על סך של 25% כאמור, אלה ישולמו ע"י האמן מבלי שתהא זכות קיזוזן מהתמורה, כאמור לעיל, אלא אם כן סוכם אחרת בכתב בין הצדדים.

            13.5.     הוצאות הפקת כל עבודה יוערכו ע"י האמן במדוייק, יועלו על הכתב ויועברו אל הגלריה במסמך בכתב, בצירוף חשבוניות, בסיום תשלום ההוצאות או בסיום הכנת העבודה, ובמועד מוקדם ככל האפשר.

            13.6.     במידה שיווצר הצורך להוביל יצירה בטרם נמכרה, כגון הובלת היצירה מחו"ל לישראל (או להיפך), בשל הצגתה בחו"ל או מכל סיבה אחרת, ובמידה שהאמן ו/או הגלריה מימנו הובלה זו, הוצאה זו תראה כהוצאת הפקה.

14.                 הוצאות הובלת היצירה והוצאות ביטוח הובלת היצירה, לאחר שנמכרה,  ממקום המצאה אל הרוכש תשולמנה ע"י הרוכש.

15.                 כל הוצאות השיווק וקידום מכירותיו של האמן אשר יוצאו ע"י הגלריה, ישולמו ע"י הגלריה (להלן:"הוצאות שיווק").

            15.1.     במידה שהגלריה תחפוץ בהשתתפות האמן בהוצאות כלשהן תבקש את השתתפות האמן בהוצאות, והאמן יחוב בהן בתנאי שהתחייב בכתב לשלמן.

            15.2.     הגלריה תחזיק בכל זמן נתון, עותקים של ספרי האמן אשר יֲצאו ו/או יִצאו לאור ותנסה לשווקם ולמוכרם. ספרים אלה יוחזקו ע"י הגלריה בקונסגנציה עד למועד מכירתם. הגלריה תעביר לאמן את כל התמורה המתקבלת ממכירתם, בקיזוז עמלה בת 5% ממחיר המכירה.

 התחייבויות הצדדים:

16.                 הגלריה תעשה כמיטב יכולתה לקדם את מכירת היצירות.

17.                 האמן מתחייב להתייצב בכל מועד ולהשתתף בפגישות אליהם הוא יוזמן ע"י גלרייה בקשר לשיווק ומכירת יצירותיו לרבות באירועי קידום יחסי הציבור שלו ו/או של הגלריה , לרבות ראיונות באמצעי התקשרות, באירועים למיניהם וכד'.

18.                 הגלריה תעקוב אחר פרסומים שונים אודות האמן, תשמור עותק מהם במשרדיה ותצרפם לתיק פרסומים אודות האמן אשר ינוהל ע"י הגלריה.

19.                 לגלריה תהא זכות לרכוש בכל זמן נתון איזו מן העבודות לאוסף הפרטי שלה, ובמקרה של סדרת יצירות, תהא לגלריה זכות לרכוש את כל הסדרה או חלק ממנה, וזאת ע"י תשלום התמורה בקיזוז הוצאות ההפקה כאמור בחוזה זה.

20.                 הגלריה תערוך רשימת מצאי מעודכנת של כל עבודות האמנות ותשלח אותה אל האמן. במידה שיצירה כלשהי אינה מצויה בתחומי הגלריה ("הגלריה"- לרבות מחסני הגלריה), הדבר יצויין במפורש ברשימת המצאי (להלן- רשימת המצאי).

            20.1.     רשימת המצאי, כפי שתעודכן לאחר ביצוע כל מכירה ובשינויים המחוייבים,  תהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

            20.2.     האמן מתחייב בזאת לעדכן את רשימת המצאי המצויה בידי הגלריה בדבר יצירות אשר הכנתן הושלמה ובדעת האמן למוכרן.

21.                 הגלריה מתחייבת ליתן בידי האמן את האפשרות להציג תערוכת יחיד של האמן בת 45 ימים לפחות, אחת לשנה וחצי.

יובהר, כי אין בסעיף זה כדי להקנות לגלריה זכות סירוב להצגת תערוכות של האמן במוזיאונים שונים ו/או במוסדות אמנות אחרים.

            21.1.     הגלריה תעמיד לרשות האמן לכל תערוכה כנ"ל תקציב בסך       לשם הקמת התערוכה.

            21.2.     הגלריה תתיר לאמן להשתמש בשירותיו של אוצר, אולם לא יהיה בכך כדי ליצור חבות לגלריה לשלם לאוצר סכום כלשהו.

            21.3.     כחודש ימים לפני מועד פתיחת התערוכה, האמן יציג בפני הגלריה את התכנית האמנותית העתידה להיות מוצגת בגלריה ויציג בפני הגלריה רשימת דרישות הכוללת כדלקמן:

                           21.3.1.        הציוד ההכרחי להקמת התערוכה.

                           21.3.2.        הטיפול המתבקש בחלל הגלריה, לרבות תאורה, אופן הצבת העבודות, התקנות שונות הדרושות בחלל הגלריה, שינויים אחרים הנדרשים לשם הקמת התערוכה ודרישות הקשורות לפירוק התערוכה.

                           21.3.3.        פרטים בדבר הובלות נדרשות, או ככל שיידרשו רשימת אנשי מקצוע ו/או עוזרים אחרים הנדרשים לשם הקמת התערוכה.

            21.4.     הגלריה תודיע לאמן, תוך זמן סביר מראש, האם איזו מדרישות האמן כאמור לעיל, אינה אפשרית מבחינתה של הגלריה.

            21.5.     הגלריה תספק לאמן, ותממן בקשר עם הקמת התערוכה כדלקמן:

                           21.5.1.        הזמנות לתערוכה.

                           21.5.2.        קבלת פנים ביום פתיחת התערוכה, אשר תכלול כיבוד קל ויין.

                           21.5.3.        קטלוג של התערוכה, הכולל צילום מקצועי של התערוכה. תשלילי הצילומים/קבצים  הנ"ל ישארו בבעלות הגלריה והגלריה תאפשר לאמן לעשות בתשלילים ו/או בתמונות/ קבצים מהם כל שימוש הדרוש לעבודתו של האמן. הגלריה תספק לאמן צילומים כאמור לצרכי עבודותיו ו/או לכל שימוש אחר.

                           21.5.4.        הגלריה מתחייבת לממן את הובלת העבודות המוצגות בתערוכה, כל עוד הובלה זו תעשה בתוך ישראל.

             21.6.     הגלריה מתחייבת להעמיד את החלל הגלריה לרשות האמן לפחות שבוע ימים בטרם פתיחת התערוכה.

22.                 הגלריה מתחייבת לצלם את כל עבודות האמנות שיצור האמן, בצורה מקצועית, ולהציגן באתר האינטרנט של הגלריה.

            22.1.     הגלריה לא תמכור כל צילום של העבודות כנ"ל, והשימוש שיעשה בצילומי העבודות יהא אך ורק לצרכי שיווקן של עבודות האמן והגלריה לא תעשה בהם כל שימוש מלבד שימוש כנ"ל.

            22.2.     הגלריה מתחייבת לספק לאמן זכות שימוש בתשלילים/ קבצים של צילומי העבודות כאמור לעיל.

23.                 הגלריה לא תקבל כל החלטה בעניינים האמנותיים הקשורים ליצירות בשמו של האמן, ולאמן תהא זכות בלעדית לקבל החלטות בעניינים אמנותיים כאמור, לרבות החלטות הקשורות לאופן הצגת העבודות בתערוכות בגלריה ובתערוכות בכלל, החלטות הקשורות לאופן העמדת היצירות, הצבתן, הצגתן, צורתן וכדומה, החלטות הקשורות לתכנים אשר מכילות העבודות, ו/או החלטות הקשורות להשקפת עולמו ו/או להצגת השקפת עולמו.

24.                 האמן יספק לרוכש היצירה, בהתאם לבקשה שתוצג בפניו, טקסט כתוב אודות היצירה שנרכשה, המפרט את היסטוריית היצירה ואת מקורה.

25.                 האמן יספק לרוכשי העבודות תעודת AUTHEUTICITY (אותנטיות) אשר הדפסתה תיעשה במשותף עם הגלריה, ואשר הפקתה תמומן על ידי הגלריה.

26.                 האמן יספק לגלריה, לפי דרישתה, צילומים של עבודות, רקע כתוב אודות העבודות, רקע כתוב אודות האמן,רקע כתוב  אודות תערוכות בעבר ו/או תערוכות עתידיות ו/או כל חומר אחר אשר לדעת הגלריה עשוי לקדם את ענייניה של האמן ו/או עשוי לקדם הצגת תערוכות של האמן ו/או עשוי לקדם מכירת עבודות של האמן ו/או עזרה אחרת אשר עשויה לדעת הגלריה לשמש לקידומה של האמן ולקידום מכירת עבודותיה.

27.                 האמן ירשה לגלריה או לנציגיה לבקר בסטודיו בו נוצרות העבודות (בישראל או מחוצה לה), ויאפשר לגלריה ו/או לרוכשים פוטנציאליים של העבודות, לחזות בתהליך יצירת עבודותיו ו/או בעבודותיו הגמורות, במידה שהגלריה תחפוץ בכך, והכל בהודעה מראש לאמן ובתיאום עימו, בדבר רצונה הנ"ל של הגלריה בתוך זמן סביר.

 מכירה מוקדמת:

28.                 בכל מקרה של מכירה מוקדמת (קרי, מכירה של יצירה שטרם נוצרה)  תשלם הגלריה לאמן מקדמה בסך 15% ממחיר היצירה בתוך 30 ימי עסקים מיום ההודעה על המכירה  המוקדמת (להלן:"מקדמה").

            28.1.     מועד אספקת היצירה שנמכרה במכירה המוקדמת יקבע בין הצדדים בטרם הודעת הגלריה לרוכש על מועד אספקת היצירה.

            28.2.     במקרה של מחלת האמן המעכבת את תהליך יצירת העבודה או איחור באספקת העבודה מכל סיבה אחרת שאינה נשלטת ע"י האמן, לרבות שריפה, גניבה, שביתה, חוסר בחומרים, ועיכובים שמקורם בכח עליון, ידחה מועד אספקת העבודה עד חלוף העיכוב ובלבד שעיכוב זה לא יעלה על תקופה בת 120 יום. במקרה של עיכוב העולה על 120 יום תהא זכות לגלריה לבטל את עסקת המכירה המוקדמת והגלריה תודיע לאמן האם היא חפצה לבטלה. במידה של ביטול המכירה המוקדמת לאחר חלוף 120 ימים כאמור, יחזיר האמן לגלריה את המקדמה, בהתאם לדרישת הגלריה.

זכויות קניניות, זכויות יוצרים :

29.                 כל זכות קניינית ו/או זכויות יוצרים כלשהן ביצירות תהיינה שייכת לאמן, לרבות כל רעיון ו/או חפץ שיצור האמן, לרבות זכות שתווצר בקשר ישיר ו/או עקיף עם יצירות האמן ו/או עם תהליך יצירתן.

 ביטול ההסכם:

30.                 מקרים בהם לאמן או לגלריה תהא הזכות לסיים הסכם זה :

            30.1.     במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה.

            30.2.     במידה שנודע לאמן כי הגלריה פעלה בניגוד לטובתו של האמן כך שנגרם ו/או יגרם לו נזק של ממש, ולהיפך.

            30.3.     במקרה בו הגלריה לא מכרה אף עבודה של האמן משך תקופה בת 6 חודשים

            30.4.     במידה שהגלריה הפסיקה לשווק עבודות אמנות של האמן לאורך תקופה בת  6 חודשים, וזאת מכל סיבה שהיא.

            30.5.     במקרה של פירוק החברה המאגדת את הגלריה ו/או היכנסה למצב של אי-סולבנטיות.

            30.6.     מוות של האמן או מוות של בעלי הגלריה.

בקרות אחד המקרים האמורים בס"ק 6-2 לסעיף קטן זה, הסכם זה יסתיים לאלתר, ותהא לאמן ו/או לחליפיו זכות לקחת לאלתר מהגלריה את כל עבודות האמנות שלו המצויות בה.

תנאים מיוחדים ביחס ליצירות:

31.                 הגלריה תאפשר לאמן לקבל לידיו את עבודות האמנות  המצויות ברשותה לשם הצגתן בתערוכה כלשהי  ו/או הצגתן לציבור בדרך אחרת, בישראל או בחו"ל וזאת ללא קבלת כל תשלום. יובהר, כי בכל מקרה, הגלריה לא תשא בעלות הובלת היצירות במקרה כנ"ל.

32.                 במקרה של הפקת סדרה ע"י האמן, מכירת "היצירה הנוספת" (artist proof), תעשה אך ורק באישורו של האמן ולגלריה לא תהא זכות למוכרה ו/או להציעה למכירה בטרם תקבל לכך אישור בכתב מהאמן.

33.                 הסכם מכירת העבודות בין הגלריה לרוכשים יכלול תנאי ולפיו הרוכש יתחייב לספק את היצירה שנקנתה על ידו לתצוגה במוזיאון ו/או בתצוגה ציבורית כלשהי למשך של 90 יום בכל תקופה של שלוש שנים. הרוכש לא ישא בכל עלות הקשורה לתנאי זה, ובתנאי שיוצגו בפניו הוכחות נאותות לביטוח של היצירה והובלתה בצורה מקצועית.

ייצוג מחוץ לישראל:

34.                 לגלריה לא תהא בלעדיות בייצוג ו\או מכירה עבודות של האמן מחוץ לישראל אולם הגלריה תהא רשאית למכור עבודות ולייצג את האמן כאמור בהסכם זה.

סכסוכים:

35.                 כל סכסוך העולה מהסכם זה יוכרע במסגרת הליכי בוררות שינוהלו בין הצדדים.

            35.1.     זהות הבורר יקבע ע"י עוה"ד של הצדדים, ובאין הסכמה, יקבע ע"י ראש לשכת עורכי הדין של ישראל. הבורר יהא כפוף לדין המהותי ויהא חייב לנמק את החלטתו.

            35.2.     סעיף זה יהווה שטר בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות.

36.                 מבלי לפגוע באמור לעיל, ובמידה שמכל סיבה שהיא, לא יוכרע הסכסוך בין הצדדים במסגרת הליך בוררות, סכסוך זה יוכרע במדינת ישראל, בבית המשפ

נוסח הסכם זכויות היוצרים של מוזיאון תל אביב ישונה בעקבות פניית האיגוד
פורסמה הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" למבחני התמיכה במוסדות בתחום האמנות הפלסטית
הצלחה להסכם המחודש עם הוועד למלחמה באיידס
איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!