הסכם חדש עם הוועד למלחמה באיידס – 25% לאמנים בתערוכת המכירה

aids2

בתחילת שנת 2010, חתם האיגוד על הסכם עם הוועד למלחמה באיידס, לפיו בחלוקת הרווחים מתערוכת ההתרמה, יקבלו אמנים אחוזים מסכום המכירה של יצירותיהם בהתאם לתוצאות המכירה מסף תחתון של 17% וללא סף עליון. בשנים האחרונות התשלום בפועל הגיע בממוצע ל – 26%.

להסכם קדם מאבק של האיגוד מול בנק הפועלים (נותן החסות) והיח"צן רני רהב, שיזם את התערוכה. רהב התעקש שהאמנים לא יקבלו כל תמורה, בניגוד למקובל באירופה וארה"ב. במהלך המאבק חתמו 56 אמנים על מסמך הקורא לשינוי מתכונת התרומה. המאבק עורר דיון ציבורי ותקשורתי נרחב בנושא.

בעקבות הצלחת המאבק התקבע סטטוס קוו לפיו מועברים לאמנים התורמים  25%-50% מסכום המכירה בתערוכות פילנטרופיות בישראל.

ההסכם החדש (שמתייחס לתערוכה הקרובה) קובע שהאמנים יקבלו 25% ללא קשר לתוצאות המכירה.

החוזה כולל נספח חשוב ומהותי בו מוגדרים היחסים המומלצים על ידי האיגוד בתערוכות צדקה.

 

להלן נוסח מוסכם שנשלח לאמנים:

תאריך: ____________

 

 

לכבוד

_____________                                                                                  בדואר ו/או באמצעות דוא"ל

 

שלום רב,

 

הנדון: תערוכת אמנות ישראלית – Imagination 2015

 

  1. תערוכת אמנות ישראליתIMAGINATION 2015  (להלן: "התערוכה") עתידה להתקיים גם השנה בבניין ההנהלה הראשית של בנק הפועלים.

 

  1. בחודש האחרון התחלנו באיסוף היצירות לשם הפקת קטלוג התערוכה. איסוף כל היצירות ייעשה באמצעות אוצרת ומפיקת התערוכה, עד לסוף חודש נובמבר 2014 וזאת על מנת להביא לסיום הפקת קטלוג התערוכה בזמן.

 

  1. על פי ההסכמה אליה הגיעו הוועד למלחמה באיידס ואיגוד האמנים הפלסטיים ביחס לתערוכה הקרובה, יהיו האמנים זכאים ל- 25 אחוזים (25%) מסכום המכירה (כולל מע"מ) של יצירתם.
  2. תהליך התשלומים יבוצע כדלקמן:

 

  • עד 60 ימים לאחר סיום התערוכה יישלחו לאמן מכתב או הודעת דוא"ל המפרטים את הסכום המגיע לאמן, וזאת בכפוף לכך כי היצירה שנמסרה על-ידי האמן לתערוכה, נמכרה;
  • בתוך 30 ימים ממועד משלוח דבר המכתב הנ"ל, על האמן להמציא בידי אוצרת ומפיקת התערוכה חשבונית מס/ חשבונית עסקה/ חשבונית עוסק פטור/זעיר או לחילופין אישור תיאום מס. בכל מקרה על המסמכים להיות על שם האמן בלבד.
  • בתוך 60 ימים ממועד קבלת החשבונית /אישור הפטור/ תיאום המס מידי האמן כאמור לעיל, ובתנאי שהתקבל מלוא התשלום בעבור יצירת האמן שנמכרה מרוכש היצירה, יועבר התשלום לאמן בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של האמן.

 

  1. התערוכה היא אירוע התרמה למען הוועד למלחמה באיידס, ובנק הפועלים הוא הגוף שבזכות תרומתו וחסותו התערוכה מתקיימת. עם זאת חשוב לציין כי הבנק ו/או הוועד אינם נושאים בכל אחריות בגין אובדן ו/או נזק שעלול להיגרם ליצירות. זאת ועוד, עלות ביטוח היצירות גבוהה מאוד ואין באפשרות הוועד למלחמה באיידס לשאת בה. על כן, אמן החפץ לבטח את יצירתו/יצירותיו, לעשות זאת בעצמו ועל חשבונו. צוות הפקת התערוכה מתחייב להמשיך לטפל בכל היצירות באופן מקצועי ואמין, כפי שעשה זאת במהלך השנים שבהן מתקיימת התערוכה.

 

 

  1. אנא שילחו צילום של היצירה אשר ברצונכם לתרום לתערוכה למייל זה li14@014.net.il  (ניתן להתייעץ עם האוצרת והמפיקה, בבקשה שילחו לא יותר מ – 5 אפשרויות).
  2. נבקשכם לחתום על ספח מכתבנו זה, וזאת כעדות לכך כי קראתם את האמור בו וכי האמור בו, על כל הוראותיו ותנאיו, מקובל ומוסכם עליכם, ולהחזירו אלינו כשהוא חתום על-ידכם באמצעות פקס מספר: _____________ או באמצעות כתובת דוא"ל (כקובץ סרוק, לאחר שנחתם): _________ או בדואר רשום לכתובת: _________________.

בכבוד רב,

____________________                                          ___________________________

ד"ר יובל לבנת, מנכ"ל                                                       לי-מור כהן, אוצרת ומפיקה ראשית

הוועד למלחמה באיידס                                                תערוכת אמנות ישראלית – Imagination

 

אישור
אני הח"מ, גב'/מר __________, ת. ז. _______________, מאשר/ת בזאת כי קראתי את האמור לעיל על כל הוראותיו ותנאיו והריני לתת הסכמתי להם מרצוני החופשי והמלא, באופן שהעברת יצירה/ות מטעמי לשם הצגתה/ן בתערוכה, תהיה בהתאם ובכפוף להוראות ותנאים המפורטים לעיל.

________________

שם האמן/נית

 

 

מסמך עקרונות הנספח להסכם בין איגוד האמנים לועד למלחמה באיידס

 

המסמך מדגיש את זכויותיהם ואחריותם של אמנים מחד  ושל מארגני אירועים של מכירת אמנות לצרכי צדקה מאידך. מטרתו למנוע כל אי בהירות או ניצול או חשש לניצול של מי מהצדדים השותפים לאירועים מבורכים אלה, מתוך עקרון של הגינות הדדית ושקיפות מלאה. זהו המסמך המומלץ ע"י איגוד האמנים הפלסטיים לגבי כל מכירות הצדקה.

 

תרומה של עבודות

– האמן אינו צריך לחוש בשום דרך כי הנו מחויב לתרום את זמנו, משאביו ועבודותיו כתוצאה של לחץ ממקור כלשהו, ולא יופעל עליו לחץ כזה מצד מארגני האירוע או ממי מטעמו.

– ארגוני צדקה, ומארגני אירועי צדקה לא יתרימו כספים מאירועי אמנות ללא מתן תשלום או תמיכה כספית כלשהי לאמנים התורמים לאירוע, אלא אם האמן מבקש לוותר על חלקו לטובת מטרת הצדקה.

-מארגני אירועי הצדקה (נותני החסות) יעבירו את ההכנסות מהמכירה במלואן אל ארגון הצדקה ואל האמנים על פי מפתח החלוקה שנקבע. כל הוצאות ההפקה ישולמו בנפרד ע"י הגוף המארגן (נותן החסות).

– מומלץ לנהל משא ומתן ולחתום על חוזה בין הצדדים טרם האירוע.

 

תרומה של עבודה לארגוני צדקה

-יש לשים לב לחוקי המס בישראל.

-האחריות לבדיקת חוקי המס מוטלת הן על האמן והן על מארגני האירוע. במקרה הצורך, יש לגשת לייעוץ מקצועי בנושא.

 

רווחים המועברים לאמנים

-מומלץ כי טרם המכירה יתדיינו הצדדים ויחליטו על הסכום הכספי (כאחוז מן המכירה) אשר יקבל האמן לאחר המכירה.

-מומלץ כי טרם המכירה, יתדיינו האמן ובעל הגלריה המייצגת אותו, על חלוקתו של הסכום הכספי אשר יתקבל לאחר המכירה.

– יש לקבוע מחיר מינימום לעבודה אשר נתרמה על ידי אמן לצורך מכירת צדקה. המחיר יקבע תוך דיאלוג בין מארגני התערוכה לאמן. המחיר לא יהיה נמוך ממחיר השוק הריאלי של עבודות דומות של אותו האמן, ומומלץ שיהיה גבוה ממחיר השוק על מנת שחלק מהתרומה תיחשב כתרומה של הקונה. האמן יכול לקבוע כי העבודה לא תימכר מתחת למחיר מינימום.

 

אחריות האמן

-על האמן לספק כל מידע אשר הוא נדרש לו על ידי מארגני האירוע.

-על האמן להצהיר על המקוריות של העבודה.

על האמן להצהיר על היותו בעל הזכות למכור עבודה זו.

 

אחריות מארגני האירוע

-על מארגני המכירה להציג בפני האמנים דפי הסבר על האירוע אשר יכללו הסבר על מטרת האירוע ועל ארגון הצדקה. כמו כן יכללו דפי ההסבר את התנאים אותם הם מציעים לאמנים, שמות שופטי ועדת הקבלה (במידה וישנה), תאריכי הגשה אחרונים, אחריות למסגור, תאריכי שינוע הלוך ושוב, תלייה ותאריכי תשלום לאמנים. בנוסף יכללו דפי הסבר אלה גם התייחסות לנושאי המיסים.

-באחריות מארגני האירוע לבטח את כל העבודות בהתאם לשווים המלא בזמן הצגתן בתערוכה.

– באחריות המארגנים להגן על זכויות היוצרים של האמנים בדרכים המתאימות לכך, ובהתאם לדין.

 

-על המארגנים להשיב עבודות שלא נמכרו אל האמנים וכן לדאוג להעביר קבלות על עבודות שכן נמכרו.

-על מארגני האירוע לשאת בכל הוצאות האירוע כולל ביטוח בזמן הצגת העבודות, יחסי ציבור, קבלות ודוחות כספיים והדפסת חומר כתוב.

-ייעשה מאמץ לציין בכל הפרסומים את שמות כול האמנים המשתתפים. תרומת האמנים תפורסם על ידי ארגון הצדקה בכול מקום אפשרי.

 

משלוח של עבודות האמנות

-מסירה ידנית של עבודה הנה מסירה מקובלת.

-יש לבדוק מצבם של עבודות כאשר הנן מגיעות למקום הקמת התערוכה. -יש להודיע באופן מידי לאמן אשר עבודתו הגיעה במצב פגום.

-על מארגני האירוע לדאוג למצבן של העבודות במהלך ימי האירוע.

-עבודות אשר לא ימכרו באירוע יושבו לאמנים באותו אופן אריזה אשר הן נתקבלו בעת הקמת האירוע.

 

הצגת העבודות

-אופן הצגתן של העבודות צריך שיהיה מקצועי בהתאם למקובל תחום.

 

אי הסרה של עבודה

– האמן או מארגן האירוע לא יסירו עבודה במשך ימי האירוע ללא הסכם ברור וכתוב של הצד השני.

 

על החתום

היום :  2.2.2010

 

איגוד האמנים                                                               הועד למלחמה באיידס

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!