הסכם עם הוועד למלחמה באיידס בנושא תערוכת המכירה

סיכום דברים/ הסכם עקרונות בין איגוד האמנים לוועד למלחמה באיידס

בין איגוד האמנים

לבין הוועד למלחמה באיידס

הצדדים ניהלו ביניהם מגעים ע"מ להביא לחלוקה הוגנת ומוסכמת של התקבולים המתקבלים ממכירת יצירותיהם של אמנים, במכירה האמנות השנתית של הוועד למלחמה באיידס.

הוועד למלחמה באיידס מסכים לעיקרון של חלוקת התקבולים בינו לבין האמנים כמפורט בהמשך סיכום דברים זה.

איגוד האמנים מצידו לוקח בחשבון כי חלק ניכר מתקציבו השנתי של הוועד למלחמה באיידס מבוסס על מכירת האמנות השנתית, ולכן הסכים להפחית בצורה משמעותית מהנהוג והמקובל  את חלקם של האמנים בכספים המתקבלים ממכירת עבודותיהן, כמפורט בהמשך סיכום דברים זה.

הצדדים מבקשים להגיע להסכמות ביניהם מתוך מטרה להביא לשיתוף פעולה פורה בעתיד, וזאת בין היתר באמצעות ניסיון שיעשה איגוד האמנים להביא להשתתפות מירבית של האמנים אשר יעמידו את עבודותיהם למכירה באמצעות הועד.

מאידך, הוועד למלחמה באיידס יישם על המכירה השנתית, ועל המגעים עם האמנים את מסמך העקרונות המצ"ב לסיכום דברים זה, אשר מביא לידי ביטוי, בין היתר, את עקרונות איגוד האמנים בהתקשרויות דומות עם גופים אחרים.

לכן הצדדים ביקשו להביא את ההבנות ביניהם בכתב כמפורט להלן:


1.  איגוד האמנים ישתף פעולה עם הועד למלחמה באיידס במכירה השנתית או בהזדמנויות אחרות, ויעשה מאמץ   להביא להשתתפות מירבית של האמנים במדינת ישראל אשר יעמידו את עבודותיהם למכירה, באמצעות המכירה השנתית של הועד.

2. סוכם בין הצדדים כי, חלוקת התקבולים תיעשה כך:

החל מחודש אפריל 2010 ואילך, בכל אירוע למכירת עבודות אמנות שיקיים הוועד, יקבל כל אמן סך של 17% (כולל מע"מ) מהסכום בו נמכרה העבודה. יתרת הסכום בסך 83% יועברו לטובת הועד למלחמה באיידס.

במידה שהפדיון ממכירת העבודות (הכולל את חלק האמנים וחלק הועד) יעלה על 1,150,000 ₪ יתחלק הסכום שמעל הסך הנ"ל בין הועד לבין האמנים שעבודותיהם נמכרו באופן שווה – 50% לכל צד.

חלקם של האמנים בסכום הנוסף יחולק בין כל האמנים שעבודותיהם נמכרו, וזאת באופן יחסי למחיר בו נמכרו העבודות.

3. האמנים יעבירו לידי הוועד כל מסמך נדרש, לשם קבלת הכספים.

4. כמפורט לעיל, הן האמנים, והן הוועד יפעלו בהתאם למזכר ההבנות, הנספח להסכם זה.

על החתום

היום :  2.2.2010

איגוד האמנים                                                                  הועד למלחמה באיידס

מסמך עקרונות הנספח להסכם בין איגוד האמנים לועד למלחמה באיידס

המסמך מדגיש את זכויותיהם ואחריותם של אמנים מחד  ושל מארגני אירועים של מכירת אמנות לצרכי צדקה מאידך. מטרתו למנוע כל אי בהירות או ניצול או חשש לניצול של מי מהצדדים השותפים לאירועים מבורכים אלה, מתוך עקרון של הגינות הדדית ושקיפות מלאה. זהו המסמך המומלץ ע"י איגוד האמנים הפלסטיים לגבי כל מכירות הצדקה.

 

תרומה של עבודות

– האמן אינו צריך לחוש בשום דרך כי הנו מחויב לתרום את זמנו, משאביו ועבודותיו כתוצאה של לחץ ממקור כלשהו, ולא יופעל עליו לחץ כזה מצד מארגני האירוע או ממי מטעמו.

– ארגוני צדקה, ומארגני אירועי צדקה לא יתרימו כספים מאירועי אמנות ללא מתן תשלום או תמיכה כספית כלשהי לאמנים התורמים לאירוע, אלא אם האמן מבקש לוותר על חלקו לטובת מטרת הצדקה.

-מארגני אירועי הצדקה (נותני החסות) יעבירו את ההכנסות מהמכירה במלואן אל ארגון הצדקה ואל האמנים על פי מפתח החלוקה שנקבע. כל הוצאות ההפקה ישולמו בנפרד ע"י הגוף המארגן (נותן החסות).

– מומלץ לנהל משא ומתן ולחתום על חוזה בין הצדדים טרם האירוע.

 

תרומה של עבודה לארגוני צדקה

-יש לשים לב לחוקי המס בישראל.

-האחריות לבדיקת חוקי המס מוטלת הן על האמן והן על מארגני האירוע. במקרה הצורך, יש לגשת לייעוץ מקצועי בנושא.

 

רווחים המועברים לאמנים

-מומלץ כי טרם המכירה יתדיינו הצדדים ויחליטו על הסכום הכספי (כאחוז מן המכירה) אשר יקבל האמן לאחר המכירה.

-מומלץ כי טרם המכירה, יתדיינו האמן ובעל הגלריה המייצגת אותו, על חלוקתו של הסכום הכספי אשר יתקבל לאחר המכירה.

– יש לקבוע מחיר מינימום לעבודה אשר נתרמה על ידי אמן לצורך מכירת צדקה. המחיר יקבע תוך דיאלוג בין מארגני התערוכה לאמן. המחיר לא יהיה נמוך ממחיר השוק הריאלי של עבודות דומות של אותו האמן, ומומלץ שיהיה גבוה ממחיר השוק על מנת שחלק מהתרומה תיחשב כתרומה של הקונה. האמן יכול לקבוע כי העבודה לא תימכר מתחת למחיר מינימום.

 

אחריות האמן

-על האמן לספק כל מידע אשר הוא נדרש לו על ידי מארגני האירוע.

-על האמן להצהיר על המקוריות של העבודה.

על האמן להצהיר על היותו בעל הזכות למכור עבודה זו.

 

אחריות מארגני האירוע

-על מארגני המכירה להציג בפני האמנים דפי הסבר על האירוע אשר יכללו הסבר על מטרת האירוע ועל ארגון הצדקה. כמו כן יכללו דפי ההסבר את התנאים אותם הם מציעים לאמנים, שמות שופטי ועדת הקבלה (במידה וישנה), תאריכי הגשה אחרונים, אחריות למסגור, תאריכי שינוע הלוך ושוב, תלייה ותאריכי תשלום לאמנים. בנוסף יכללו דפי הסבר אלה גם התייחסות לנושאי המיסים.

-באחריות מארגני האירוע לבטח את כל העבודות בהתאם לשווים המלא בזמן הצגתן בתערוכה.

– באחריות המארגנים להגן על זכויות היוצרים של האמנים בדרכים המתאימות לכך, ובהתאם לדין.

-על המארגנים להשיב עבודות שלא נמכרו אל האמנים וכן לדאוג להעביר קבלות על עבודות שכן נמכרו.

-על מארגני האירוע לשאת בכל הוצאות האירוע כולל ביטוח בזמן הצגת העבודות, יחסי ציבור, קבלות ודוחות כספיים והדפסת חומר כתוב.

-ייעשה מאמץ לציין בכל הפרסומים את שמות כול האמנים המשתתפים. תרומת האמנים תפורסם על ידי ארגון הצדקה בכול מקום אפשרי.

 

משלוח של עבודות האמנות

-מסירה ידנית של עבודה הנה מסירה מקובלת.

-יש לבדוק מצבם של עבודות כאשר הנן מגיעות למקום הקמת התערוכה. -יש להודיע באופן מידי לאמן אשר עבודתו הגיעה במצב פגום.

-על מארגני האירוע לדאוג למצבן של העבודות במהלך ימי האירוע.

-עבודות אשר לא ימכרו באירוע יושבו לאמנים באותו אופן אריזה אשר הן נתקבלו בעת הקמת האירוע.

 

הצגת העבודות

-אופן הצגתן של העבודות צריך שיהיה מקצועי בהתאם למקובל תחום.

 

אי הסרה של עבודה

– האמן או מארגן האירוע לא יסירו עבודה במשך ימי האירוע ללא הסכם ברור וכתוב של הצד השני.

על החתום

היום :  2.2.2010

 

איגוד האמנים                                                               הועד למלחמה באיידס

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!