תנאי שימוש

נהלי עבודה בסדנאות שנקר

חברות וחברי איגוד האמנים הפלסטיים מוזמנים לעשות שימוש בסדנאות האמנות במכללת שנקר, בכפוף למפורט במסמך זה. לשם הנוחות, חברות וחברי איגוד האמנים אשר יגיעו לעבודה בסדנאות שנקר ייקראו להלן ״האמן המבקר״.  

 1. נהלי עבודה בסדנאות:
 1. יש להזמין מקום עבודה באמצעות אתר שנקר.
 1. יש לעמוד בתנאי העבודה לכל אחת מהסדנאות. בכל מקרה, הכניסה תתאפשר רק לבעלי ידע והכשרה רלוונטיים. 
 1. יש לבצע תשלום מראש באתר ולחתום על טפסי עבודה בסדנה. 

 1. אחריות: 

האחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, אשר ייגרמו לשנקר ו/או למי מטעמה ו/או לצד ג׳, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של האמן המבקר, במישרין ו/או בעקיפין, יחולו עליו בלבד. האמן המבקר יפצה את שנקר בגין כל נזק כאמור, מיד עם דרישת שנקר לראשונה. 

 1. מחירון:
 2. סדנת פיסול: 4 שעות עבודה (או חלק מהן) – 100 ש״ח.
 1. סדנת הדפס: 
  1. תחריט: 4 שעות עבודה (או חלק מהן) – 150 ש״ח.
  2. סדנת רשת: 4 שעות עבודה (או חלק מהן) – 180 ש״ח.
 1. סדנת צילום: 4 שעות – 150 ש״ח. 

 1. . שעות פעילות סדנאות שנקר הן החל משעה 8:00 ועד 16:00, אלא אם ייקבע אחרת על-ידי שנקר.  
 1. המחירים כוללים מע״מ והינם ביחס לשעות המפורטות לעיל או חלק מהן. כך גם לגבי הימים.   
 1. המחירים הינן עבור אמן או אמנית אחת וכולל ליווי מקצועי של מנהל הסדנה. אנשי צוות נוספים יתומחרו בנפרד. 
 1. התעריפים אינם כוללים שימוש בחומרים, אשר יתומחר בנפרד (בכפוף להודעה מראש). 
 1. שנקר רשאית להוסיף על המפורט לעיל ו/או לגרוע ממנו וכן לעדכן את המחירון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

הצהרת עבודה בסדנה

*הערה: יש לצרף אסמכתא לתשלום. 

הצהרת המבקש: 

הריני מצהיר ומתחייב כי: 

 1. ברשותי הידע, הכלים והניסיון הנדרשים לצורך קיום הפעילות. 
 2. קראתי את נהלי העבודות בסדנאות שנקר במלואם והם מובנים לי. הנני מצהיר ומתחייב כי אקיים את הנהלים במלואם, וכי אשמע לצוות הסדנה ו/או מי מטעמם.
 3. אהיה אחראי לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, אשר ייגרמו לשנקר כתוצאה ממעשיי ו/או מחדליי ו/או מפעילותי בסדנה, במישרין ו/או בעקיפין, וכן אפצה את שנקר בגין כל נזק כאמור, מיד עם דרישת שנקר לראשונה. 
 4. לא אעלה כל טענה כנגד שנקר ו/או מי מטעמה. 
 5. הצהרתי זו תקפה לי ולכל מי מטעמי בקשר עם קיום הפעילות בסדנה.     

0
  0
  מה הזמנתי
  אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות